æ æ æ æ.

æ æ!

æ ææ ææ æ æ æ æ æ ææ II ææ ææææ æ ææ, æ.

æ, æ æ ææ-æ, æ -æ ææ æ æææ æ æ . æ.

, II æ æ æ æ æ æ æ , ææ ææ æ ææ , æ.

æ æ ææ æææ æ æææ , ææ æ æ.


 

ÆÆ

 

ææ æ - , æ ѻ- æææ æ æ æ .

æ æ , æææ æ ææ. ææ ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ , ææ æ ææ ææ æ æ æ æ. ææ ææ æ 899 æ 230 . Ææ ææ , æ æ æ æ, ææ, ææ ææ ææ ææ -ææ æ, ææ æ-æ ææ ææ æ. æ , -ææ, æ, æ. æ æ æ æ ææ æææ 20 . æ ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ ææ ææ  æ æ ææ . æ ææ, ææ ææ æ - æ.

æ æ æ æ , æ æ æ, ææ æ æ æ.

 


Æ Æ ÆÆ Æ

 

æ æ , ææ . æ -æ ææ æ. æ ææ æ - ææ ææ æ ææ ææ- .

, ææ æ- ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ. æ æ æ æ æ.

 


Æ ÆÆ- Æ

 

2005 14 æ ææ æ ææ æ æ ææ . ææ .

ææ æ      - æ ææ, æ æ æ ææ, æ, ææ æ æ ææ , æ æ.

ææ æ, ææ ææ æ æ æ æ ææ æ-æ æ , æ æææ ææ æ æææ.

æ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ æ æ.

 


Æ ÆÆ Æ

æ æ æ ææ æ . æ æ æ --Ȼ- ææ .  ææ ææ æ ææ ææ æææ ææ. æ æ ææ. æ æ - æ æ æ ææ ææ æ æ. æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æææ, .

ѻ

 


Æ Æ

æ ææ æ - æ æ æææ æ-æ æ æ æ ææ .

æ æ æ. Ææ æ æ æ æ ææ æ ææ æ - æ æ. æ, ææ, -æ , æ ææ ææ ææ, ææ æ ææ æ æ. Ææ æ æ æ æ æ ææ. æ , ææ, æ   æ æ æ. , ææ, æ æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ ææ - ææ ææ ææ -æ, ææ æ , . Ææ æ æ , ææ æ-æ æ æ ææ æ ææ ææ æ.

æ , ææ æ ææ æææ æ, æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ æ , æ . æ æ æ ææ æ ææ , -æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ ææ. ææ ææ æ æ-æ ææ ææ ææ.

ææ ææ æ ææ ææ ææ æ ææ . ææ - ææ æ ææ æ æ æ æ æ, - æ.

æ ææ . æ-æ æ ææ ææ, æ ææææ æ ææ ææ ææ : æ, ææ , ææ æ, ææ ææ ææ. ææ æ æ æ ææ. Æ ææ æ ææ ææ æ æ ææ æ. æ , æ, æ æ, æ ææ æ æ æ ææ æ æ æ, æ .


 


 

Æ Æ Æ

 

ѻ- æææ æ æ -æ , ææ ææ ææ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ, æ ææ. æ æ , ææ æ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ æ æ, æ æ ææ æ.

æææ , ææ ' , ææ æ æ æ , . æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ ææ- ææ æ æ ææ æ Æææ æææ æ- æ æ. æ æ æ æ æ æ. ææ, , æ-æ ææ æææ æ æ æ æ.

Æææ æ æ , ææ ææ æ , æ æ æ ææ ææ æ æ æ , æ. Ææ ææ ææ æææ æ æææ æ ææ æ .

ѻ

 


 

 

16 - æ æ æ 2 , 12 ææ 9 ææ æ, ææ æ - - æ-æ -2005 . æ ææ æ æ . -2005 æ æ . æ æ æ, , , æ, ææ æ æææ.

-2005 æ-æ ææ æ æ, ææ æ æ, æ-ææ æ æ-æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ æææ æ-æ æ ͻ- ææ.

æ ͻ- æ æ.

12 ææ 13 - ææ æ æ ææ-æ æ ææ , æ , æ, æææ, æ ææ ææ æ ææ, ææ æ æ æ. Ææ , æ ææ ææ ææ ææ æ æ. æ 'æ æ æ æ- ææ ææ æ , æ ææ æ æ æ æ ææ æ æ.

 

æ

ææ æ æ

 


 


 

Æ ÆÆ Æ

 

Ææ æ. æ æ æ, ææ ææ ææ æ ææ-æ. Æ æ æ 3 æ:

1. æ ææ æ, æ.

2. æ

3. æ 60 æ ææ æ.

ææ , ææ æ æ ææ æ ææ æ. æææ æ æ ææ, , æ. æ æ æææ ææ ææ æ æ ææ . - æ æ æ. æ æ æ æ -æ æ ææ æ æ      æææ.

Æææ æ æ 60 ææ ææ æ æ æ ææ æ ææ. Æææ æ 37 æ. æ æ - ææ 50 . æ æææ æ æ, ææ æ ææ æ æ æ æ æ æ 150 æ.

Æ æ æ æ æ , æ æ , æ ææ , , æ æ , ææ æ æææ ææ ææ, æ ææ æææ.

 

.

 


 

Æ

æ 70 æ. æ ææ æ æ æ æææ - æ. æ æ ææææ æ (æ 70 ). Æ æ , æ æ æ, æ ææ ææ æ:

- æ ææ æ æ, æ ææ, - æ. ææ æ- ææ æ æ æ æææ æ-. æ æ, æ æ æ æ. æ æ æ æ. ææ ææ æææ, - ææ .

æ æ æ, ææ æ ææ æ, æ æ æ æ ææ æææ ææ. ææ æ ææ æææ æ, - æ æ .

æ ææ æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ æ ', æ , ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ, æ æææ æ , ææ.

æ ææ! Æ ææ , æ æ, æææ, æ æ, ææ æ ææ æ, æ!?

æ ææ! ææ æ ææ, ææ, æ æ ææ?! æ, , æ æ æ , æ?! æææ æ æ æ.

æ ! æ æ æ æ, æ !? æ æ - æ æ ææ, ææ

Æ, æ! æ æ æ. æ æ ææ æ, ææ æ æ , æ æ . æ ææ æ ææ, æ ææ æ æ æ, æ æ æ æ, æ , æ, æ ææ!

æ , æ æ ææ ææ æ ææ æ æ, æ æ ææ. æ, ææ , æ-ææ æ æ .

æ, æ æ ææ - , æ æ æ! ææ æ æ ææ ææ ææ æ-æ æ æ ææ æ æ ææ æææ! æ æ æ , æ æ ææ-?! Æ æ, , æ æ, æ æ æ æ, æ æ .

Ææ æ. æ æ æ æ. æ æææ , ææ ææ ææ . --æ ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ . æææ, æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ æ, æ.

æ ææ æ . ææ, ææ ææ. æ , ææ æ ææ ææ æ , æææ æ . æ , 100 æ æ . , 3 æ, æ, ææ æ æ , ææ æ ææ .

æ æ ' æ ææ, æ ææ æ , æ, æ-æææ ææ æ ææ. ææ, æ ææ æ æ .

, ææ æ æ 5 æ . æ æ ææ æ æ. æ æ - æææ.

æ ææ æ , ææ . æ æ , æ æ , æ æ , æ æææ . Ææ ?

æ ææ æ , æ æ:

- æ æ æ æ, æ , ææ - 1961 æ æææ. æ æ æ æ æ , ææ æ æ. æ æ ææ , æ, . æææ æ æ ææ æ æ æ. æ æ æ , æ, -æ- æ ææ.

æ æ, æ ææ ææ, æ æ æ, æææ .

æ , æ æ , æ æ æ æ . æ ææ ææ ææ æ æ ææ ææ, æ æ æ .

æ æ æææ, ææ ææ æ. æ æ æ, æ , æ - ææ.

æ æ : ææ æ , . æ , ææ æææ ææ ææ , ææ, ææ æ æ .

Æ æ æ ææ æ ææ- ææ æ æ æææ. Ææ- , æ æ æ , æ æ, ææ æ. æ æ æ , æ, æ ææ , ææ, ' ææ ææ . æ - æ ææ æ æ æ . æ æ æ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ æ ææ æ æ .

1992 æ . ææ æ æ, æ 24 . æ æ æææ æ ææ æ æ æ æ . . ææ æ, æ æ.

æ æ ææ æ, ææ ææ ææ ææ æ æ, ææ , æ ææ .

ææ ææ æ æ æ , æ, ææ æ 250 æ , ææ: - . æ ææ ææ æ æ.

Ææ æ ææ æ æ æ æææ æ æ, æ . .-æ ææ æ 3 -  æ æ ææ æ - æ. æ, ææ, ææ æ æ æ .

æ æ ææ æ, æ æææ ææ æ, ææ æ ææ, æ. æ æ æ ææ æ æ, ææ æææ ææ æ . æ ææ æ æ æ æ æ.

æ , æ æ ææ æ æ æ: æææ ææ æ . æ æ, æ æ æ , æ æ ææ ææ æææ ææ æ , ææ.

æ æ æ ææ æ . æ æ æ æ æ, æ æ ææ æ.

æ , ææ ææ, æ æææ ææ, æ . . Ææ , æææ, , ææ ææ ææ 250 æ æ , æ æ , . Æ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ æ æ . Æææ æ æ.

Ææ æ æ ææ-æ ææ!

 

,

æ æ æ,

æ æ,

æ

.


 

 

Æ ÆÆ Æ ÆÆ

 

, æææ æ ææ æ, æ æ æ -ææ ææ æææ ææ, ææ æææ, æ æææ ææ ææ æ æ. Ææ . æ , , æ æ , æ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ, æ æ ææ ææ : æ ææ æ ææ æ , æ ææ æ- æ , æ æ æææ æ æ æ - ææ æ æ ? æ æææ æ æ æ æ . ææ ææ-ææ æ æ æ ææ æææ æ æ , æ. Ææ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ: æ æ æ - , æ æ, æ? ææ æ æ ææ.

æ æ æææ. ææ æ æ ææ æ . , ææ ææ ææ æ-, æ æ æ æ . , æ æ , ææ, ææææ, ææ æ ææ æ æ æ, æ. æ ææ , æ , ææ æ æ ææ, æ ææ æ : æ æ æææ æ, ææ æ æ æ æææ. æ æ æææ, ææ æ ææ æ . æ æ, æ æææ ææ æ, æ ææ.

æ æ - . æ , æ ææ æ ææ æ æ - æ ææ æ æ ææ æ æ, æ æ æ: æ æ ææ ææ ææ æ ææ æ, æ æ æææ æ æ æ ææ æ. æ ææ æ ææ æ æææ æææ. Ææ æ æ, æ ææ ææ ææ æ:

æ ææ æ, ææ,

æ æ æ.

æ ææ ææ - æææ,

ææ æ æ!

 

æ æ

ææ, æ, æææ,

æ æ ææ æ

æ æ æææ.

Æææ æ ææ æ - æ æ æ æææ. æ æææ - æææ-æææ æ , æ :

Æ æ æ æ æ,

ææ , ! -

ææ æ æ

æ æ æ!..

æ æ æ-æ æ , æ æ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ , ææ ææ æææ æ-æ æ æ, æ ææ ææ æ ææ æ -ææ, ææ ææ æ-æ ææ, ææ æ ææ , æ æ æ æ æ, æ: (!)

æ æ ,

æ æ æ ,

æ ææ ,

æ æ æ,

æ ææ æ - æ

ææ æ æ æ , - ææ æ æ, æ, , ææ æ æ

æ , æ!

, æ æ æ -

, ææ ,

æ .

Ææ , ææ , æ? æ æ -æ ææ:

æ ææ, æ , æ,

æ ææ æ ææ !

æ æ æ ,

æ ææ æ .

æ æ æ, æ æ . æ , æ æ ææ æææ æ , æ, æ ææ æ æ ææ. æ æ ææ æ æ ææ-æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ, ææ ææ æææ. ææ-ææ æ ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ, æææ ææ æ æ æ æ, æ æ æ ææ ææ æ .

æææ ææ - - æ æ, , æ , æ - æ æ ææ æææ-ææ. æ - , æ - ææ ææ æ. æ æ -æææ æ, æ ææ æææ æ æ, æææ ææ ææ -æ æ æ æ.

æ æ æ ææ æ æ æ æ æ, ' æ . æ , æ æ ææ æ, ææ æ æ æ æ æ-ææ ææ æ . , æ æ æææ æ-æ ææ, æ ææ æææ, æ æ ææ, ææ æ , æ, ææ æ æ . æ, ææ æ æ æ ææ æ, æ æ æ æ. æ æ ææ æ æ - æ ææ æ æ æ- , , æ ææ æ, æ æ.

æ , æ æ æ æ æ :

æ æ æ æ ,

æ, æ! - æ æ æ.

æ æ æ ,

, æ æ æ æ

æ æ æ . æ ææ æ æææ æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ æ . æ, æ ææ ææ æ æ. ææ æææ æ ææ-æ - æ ææ æ æ æ ææ:

æ, , æ, æ -                                                æ.

ææ , ææ -

                                               æ.

æ æ æ ææ - .

æ ææ

                                   æ-æ .

æ ææ æ (ææ ) . æ æ æ ææ æææ æ . æ æ-æ, æ æ ææ , æ . ', æ æ æ, æ ææ æ æ æ . æ æææ æ æ æ ææ æ, ææ ææ æææ æ, æ ææ ' æ æ æ . ææ æ, ææ ææ æ æ . æ æ, æ ææ æ æ , ææ ææ æ æææ ææ : æ, æ, 텻

æ æ. ææ ææ ææ æ æ, ææ ææ ææ:

æ æ æ æ:

æ æ ææ?

Æ æ ææ æ

æ ææ.

æ æ æææ ææ-æ ææ . æ , ææ æ æ , ææ æ æ ææ-æ æ ææ æ ææ. æ, ææ , æ ææ. , æ æ , ææ æ .

æ æ æ ææ , ææ æ , ææ ææ, ææ æ æ, æ ææ , ææ.

Ææ . ææ æ ææ æ æ æ ææ .

æ æææ æ, ææ - æ æ ææ æ ææ æ æææ. ææ æ æ æ -æ-æ æ - ææ æ æ ææ , æ !

ææ, ææ ææ æ , æ ææ ææ!

 

ÆÆ


 

 

Æ Æ ÆÆ

 

Æææ æ æ. æ ææ æ æ, æ æ æ, æ æ , æ. ææ æ , ææ æ-æ æ ææ æ æ - ææ ææ ææææ. æ ææ ææ æ æ, æ æ, ææ, ææ ææ .

æ æ æ æ-, ææ , æ æ æ æ ææ , ææ. æ, ææ æ ææ æ æææ, æ ææ ææ, æ-æ æ ææ æ ææ ææ æ-æ æ æ.

ææ, ææ, æ æææ æ. , æ ææ-æ ææ ææ æ æææ, -æ ææ ææ æ -, ææ ææ æ-æææ æ - ææ æ æææ , ææ æ ææ æ æ. Ææ -æ æ ææ, æ ææ. æ æ æ. Ææ æ æ - æ æ æ æ ææ æ æ, æ, æ æ ææ æ. æ, ææ æ æ æ æ. æ æ æ. æ ææ æ æ, ææ æ ææ æ æ. ææ, ææ æ-æ æ æææ ææ æ æ . 1964 æ- æ ææ æ- æ æ. æ-æ æ æ æ , -æ ææ æ, -æ æ æ æ, ææ æ æ æ   ææ æ æ æ æ. ææ æ æ æ æ æ - æ ææ æ ææ æ æ. ææ ææ æ æ-æ æ .

Æ æ æ æææ æ æ ææ æ. æ ææ ææ-æ, æ æ ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ æ , æ ææ æ, æ æ ææ ææ æ æææ æ. æ æ æ æ ææ ææ ææ ææ   æ , æ ææ æ æ.

Ææ ææææ, æ æ æ ææ æ æ æææ. æ æ æ ææ - æ æ æ . æ ææ ææ æ.

æ æ ' æ. ææ ææ, ææ ææ æ-æ , ææ . æ ææ æ æ æ æ. Ææ æ æææ æ - æ æ . æ, ææ ææææ æ, æ æ ææ æ æææ , ææ æ ææ ææ æ æ æ, æ. ææ æ . æ ææ- æ æ ææ æ æ æ æææ ææ æ æ - ææ æ-ææ. æ æ æ . ææ æ æ ææ æ æ, . , . , . ææ æææ. æ-æ ææ ææ ææ ææ .

æ æ æ æ, ææ æ æ æ- ææ æ -ææ æ . æ, æ æ æ æ æ. æ-æ æ æ 'æ-æ . æ ææ æ æææ æ.

1973 ææ æ æ æ, æ æ æ. ææ æææ æ æ , æ-æ æ æ æ ææ. æ æ, æ æ æ ææ. æ-æææ. ææ æ ææ æ . æ ææ ææ æ æææ æ , æ æ æ , ææ- , ææ æ æ. Ææ æ , æ æ æ , ææ æ .

æ æ æ æ--, ææ, æ æ , ææ , æ ææ æ æ. ææ 4-6 æ æ æ ææ-æ æ ææ ææ-. ææ æ æ æ æ æ æ æ.

æ æ- ææ ææ ææ æ 13 æ, æ æ ææ æ . æ æ ææ ææ, æææ - æ ææ. 1997 æ-ææ æ æ, æ æ- . æ æ æ æ ææ. 2003 æ æææ æ æ æ-æ. æ , æ æ æ , æ ææ ææ æææ ææ-æ æ æ. æ æ æ æææ æ æ æ, æ æ, æ æ-æ æ ææ æ æ- æ æ. ææ æ, ææ æ æ æ ææ, æ æ æ æ ææ.

æ æ æ æ æ. æ ææ æ . æ æ ææ , .

Ææ æ ææ 60 . -ææ , æ ææ æ æ ææ æ.