1.

Æ Æ -   

    Æ

ææ ææ 10 ææ, æ æ æ æ - æ æ.

æ æ , - æ , - æ , æ ææ æ æ.

æ - ææ - ææ.

ææ æ æ ææ æ æ æ æ ææ - æ æ.

  æ ææ ææ æ æ ææ æ, ææ æ æ æææ-æ æ æ 'ææ ææ ææ æ, ææ æ æ, ææ æ ææ ææ æ.

æ æ æææææ æ æ , ææ ææ æææ. æ æ ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ æ:

 æ æ æ!

æ æ æ - æ æ æ ææ æ æ ææ - æ!

ææ æ ææ æ, æ- ææ æ ææ æ æ æ. ææ ææ ææ æ æ æ æ æææ-æ. æ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ, æ æ, , , ææ æ æ, æ ææ.

æ æ ææ æ æ æææ, æ æ æææ, - æ ææ æ æ æææ æ æ æ, æ ææ æ, ææ æ , ææ ææ æ æ æ æ, æ. æ æ, ææ ææ - æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ ææ ææ, æ æ æææ, . æ, 'ææ æ æ æ æ æ .

æ ææ æ , æ, ææ ææ æææ æ æ æ æ, æ æ .

æææ!

ææ æ æ æ-æ ææ . æ æ , æ , .

ææ æ æ æ , ææ æ æ , æ æææ æ, æ, ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ ææ , æ æææ. æ æ ææ æ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ æææ. æ æ æ æ æ.

æ æææ æ æ , ææ, æ, æ ææ , æ, æ , æ æ æ, æ ææ æ. æ æ æ æ , æ ææ æ . æ æ æææ æ æ.

ææ æ ææ ææ æ, ææ ææ, -æ æ ææ, æ æ æ æ ææ ææ æ , æ ææ. æ , ææ , æ , , , æ ææ æ æ ææ æ æ æææ æ æ æ .

ææ æææææ æ ææ ææ æ , ææ æ æ, æææ æ æææ æ. Ææ æ , ææ æ, æ æææ, æ æææ, ææ ææ æ ææ . æ , ææ æææ ææ æ æ, ææ æ ææ æææ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ , ææ ææ æ æ , ææ ææ.

æ æ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ.

æ æ æ ææ, ææ ææ æ æ, ææ ææ æ æ ææ æ æ ææ.

æ æ ææ ææ æ ææ æ æ!

æ æ æ ææ ææ æææ - æ æ. æ ææ ææ æ : æ æ æææ , ææ ææ ææ æ æ æ-æ , .

ææ æ æ æ æ æ æ.

æ æææ æ æ. æ æ ææ æ.

æ ææ æ æ æ æææ æ . æ æ æ æææ.

æ

 

 

2.

ÆÆÆ ͻ

ææ æ æ - æ æ æ æ æ , - ææ æ æ Æææ æ

Æ

æ æ æ ææ æ ææ æ , æ æ æ, æ. æææ ææ ææ ææ ææ æ ææ æ, ææ æ æ æ, æ æ ææ, ææ ææ æ ææ, æ æ. æ æ æ æ æ æ æ. - ææ æ æ æ æ, æ æ ææ æ.

Ææ æ ææ ææ æ æ - ææ ææ ææ. æ æ ææ æ . ææ æ æææ, æ æ æ ææ ææææ ææ æ ææ æ, : 1) æ æ ææ ææ æ æ, 2) æ - ææ æ ææ 3) ææ ææ æ æ ææ . . æ - 59-æ æ ææ , ææ æ, æ ææ ææ, æ æ æææ, ææ æ ææ ææ æ ææ. ææ ææ æ. æ ææ ææ æ ææ æ, ææ ææ æ æ æ .

27 , Æææ æ æ æ ææ - æ Æ ææ ææ æ æ ææ . Æææ æ æ , ææ- æ, æ æ æ, æ æ , ææ æ æ æ æ ææ æ Æ ææ ææ æ æææ. Ææ æ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ ææ æ Æ ææ ææ æ æææ ææ æ æ.

æ æ æ ææ ææ æ æ æ, ææ æ , ææ ææ æææ æ ææ æ æ æ . æ , æ æ æ æ ææ æææ ææ æ æ æ æ æ , æææ æ æ.

æ æ ææ ææ æææ æ ææ æ æ æ ææ . ææ , æ æ, æ ææ æ æ ææ ææ æ, æ æææ æ ææ, ææ. - æ æææ æææ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ æ.

, ææ Æææ æ æ æ æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ, ææ, æ æææ. Ææ Æææ æ æ ææ æ æ , ææ ææ . ææ æ ææ , ææ ææ æ , æ Æææ ææ . ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ ææ æ, ææ 2005 25 æ , æ , ææ æ ææ æ ææ æ .

æ æ æ æ, æ æ , - ææ æ æ æ , ææ æ æ æ, ææ æ æ æ, ææ æææ æ æ.

æ æ æ æ - 2005 2

 

ѻ Æ

Æ ÆÆ Æ FM

10 æ æ æ ææ æ FM. æ æ æ ææ æ æ, æ æ æ, ææ ææ æ æ. ææ æ æ, , ææ ææ æ æ æ æ ææ, æ ææ ææ ææ. æ ææ, æ ææ ææ ææ æ ææ æ æ æ. æ ææ æææ æ æ 107,4 FM .

 

Æ Æ ÆÆÆ Æ Æ

æ ææ æ æ æ ææ-æ æ æ. æ æ ææ æ ææ ææ , æ ææ-æ ææ æ ææ æ 9 æ. æ ææ ææ, ææ - ææ. Ææ ææ ææ ææ æ ææ æ . æ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ. æ ææ æ æææ æ æ æ æææ ææ. æ ѻ- æææ æ æ -æ.

 

æ æ ææ, æ - ææ ææ æ æ, æ ææ æ æ , ææ Ææ æ ææ æ æ - æ, . æ æ æ æ æ ææ , ææ æ æ æææ.

     æ, ææ, æ ææ æ ææ, æææ ææ ææ , ææ æ ææ, , ææ æ , æ (æ æ, ææ ææ ). Ææ ææ , ææ æææ ææ æ æ æ . Ææ , ææææ, æ æ æ ææ , æ ææ, æ.

Ææææ ææ æ , ææ æ ææ æ, æ æ ææ æ æ æ , æ.

æ æ æ, ææ, æ ææ ææ ææ, æ, ææ æ æ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ .

 

 

3.

Æ Æ Æ

 

  ÆÆ  Æ

16 æ æ ææ æ æ. ææ æ , ææ æ. æ æ æ ææ æ ææ ææ æ æ æ . ææ æ ææ ææ - æææ 8 . æ ææ ææ ææ ææ æææ æ ææ ææ ææ . æ , æ 7 . æ æ ææ æææ æ ææ ææ æ, .

æ , ææ ææ æ ææ æ æ, . æ ææ æ æ 50 æ. æ æ , ææ , æ æ ææ 1955 ææ æ æ.

8 ææ, æ 3 æ æ æ, ææ æ 80 % æ ææ 9 æ æææ æ . æ ææ ææ ææ 20 æ, æ æ æ æ æ æ, æ æ æ æ.

æ æ æ, æ æ 500-æ. ææ ææ æ. æ ææ æ. æ 8 æ æ æ æ. æ æ æææ æ 8-10 æ æ , ææ 4 .

æ æ, ææ ææ æææ æ ææ æ ææ æ æææ. æ , æ ææ æ æ.

ææ æ æ , ææ ææ æ æ æ æ æ, æ ææ æ, æ ææ , ææ ææ æ . æ æ æ æ ææ ææ.

ææ æ. æ -æ æ . ææ ææ æ.

ææ æ , æ æ ææ 2006 1 æ ææ æ æ ææ æ .

Æ Æ

æ æ ææ æ ææ ææ, æ-ææ æ ææ , æ æ, æ . ææ æ , æ æ ææ , ææ æ æ . æ æ .

æ æ. æ, ææ æ- æ æææ.

æ, ææææ, ææ æææ. æææ, ææ æ æ ææ æ.

ÆÆ- Æ

æ . æ ææ æ ææ . ' æ æ æ ææ, æ ææ- æ æ. æææ, ææ ææ ææ æ, æ - æ  æ. æ ææ . æ æ, ææ æææ ææ ææ æ ææ.

æ - . æ, ææ- .

. ææ ææ ææ- ææ æ , æ æ æ æææ ææ ææ ææ æ ææ ææ ææ æ æ.

ÆÆ ÆÆ

ææ ææ æ ææ ææ ææ. æ æ . æ æ, ææ ææ.

æ 60 æ, 400 ææ ææ. æ æ æ. æ æ  ææ ææææ.

æ æ ææ .

Æ - Æ

æ æ æ ææ æ - ææ æ ææ æ 25 . æ 2006 æ.

Æ

6 æææ. æ æ æ ææ , æææ , ææ æ .

æ, ææ ææ æ ææ .

ææ æ æ ææ æææ æ æ , æ æ æ æ æ æ.

 

: ÆÆ Æ Æֻ

ææ æ æ æ . -ææ æ æ, ææ ææ ææ ææ ææ æææ . æ æ.  æ -æ æ - ææ æ æ ææ æ æ æ.

- æ æ æ æ?

- , æ ææ æ ææ . æ ææ æ æ, æ æ ææ æ. æ æ, æ æ , æ æ, æ æææææ.

- ææ æ . , æ ææ æ æ æ, æ ææ ææ æ æ

- æ, ææ, æ - æ æ. ææ æ æ . æ æ , æ æ, ææ ææ ææ.

- æ, ææ ææ æ æ æ æ æ æ. æ, æ , æ, æ æ æ æ ?

- ææ æ ææ æ ææ ææ - ææ æ, æ , ææ. æ æ , æ ææ æ. ææ æ æ.

- Ææ æ æææ , ææ æ?..

- æ æ æ æ . æ æ - ææ æ.

- -æ , ææ æ- æææ æ , æ ææ æ æ - æ 2006 1 æ?

- æ ææ æ, æ æ æææ ææ. æ ææ ææ. , æ æ.

- æ æ , æ, æ æ æ , ææ æ ææ æ æ æ , æ ææ æ æ æ - æææ æææ æ.

- æ æ æ, ææ æ . æ æ æ. Ææ æ æææ æ .

- ææ æ æ ææ - 644 , ææ æ ææ æ?

- æ æ æ æ , æ æ æ æ ææ ææ.

 

ÆÆ ÆÆ- ÆÆ Æ Æ ÆÆ

æ ææ æ æ 1,1 . æ ææ- æææ . æ ææ ææ 200 æ, 2005 800 , ææ 2007 æ 1,2 æ (41 ) - . ææ- -ææææ æ æ ææ. ææ ææ ææ. ææ ææ æ æææ, æ , æ æ, - .

, ææ, ææ- æ ææ, ææ ææ- æ æ æ æ , æ æ.

ææ-æ ' ææ ææ æ æ ææ ææ æ æ.

 

4.

Æ Æ ÆÆ

Ææ æ æ 3 æ , -æ æ æ æ æ ææ , æ ææ. ææ æ , æ æ æ æ- æ .

- æ ææ , ææ æææ 20 . 1-3 æææ æ , æææææ æ æ.

æ, ææ 200 æææ æ , ææ, æ æ æ , æ. æ æææ æææ , æ æ ææ æ æ æ ææ æ.

ææææ. æ ææ. 3 æ, æ æ . æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ ææ æ ææ æ .

2002 æ æ æ. æ æ , ææ æ æ ææ. ææ ææ   (æ æ ) æ æ æ .

- æ æ , æ æ , ææ æææ , - . æ, ææ, ææ æ æææ , æ ææ æ ææ ææ ææ.

æ. æ ææ æ, æ æ. ææ æ 3,5 ææ. æææ æ, ææ æ ææ 40 . æ æ .

12 ææ ææ æ 3 æ. 21-æ ææ æ, . æ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ, æ ææ æ æ. ææ æ æææ-ææ æ. 1996 ææ æ ææ ææ 2,5 æ. æ ææ æ, ææ æ æ æ. æ æ ææ æ æ. æææ æ ææ æ æ.

æ , ææ æ 'ææ , æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ , æ ææ æ æ. æ , ææ , , , , Æ , æ æ , , ææ , æ .

æ æ , ææ - ææ æ æ æ æ æ . ææ æ ' ææ æ æ ææ-æææ æ æ ææ æææ ææ æ.

æ æææ ææ , ææ, æ æ æ ææ . æ , ææ, æ æ ææ æ, ææ æ ææ æ æææ æ, æ æ ææ. æ æææ æææ ææ æææ æ æ.

æ æ æ æ æææ . æ æ æ ææ æ ææ?

.

 

- Æ

æ æ æ. ææ , ææ, ææ ææ ææ .

ææ ææ , æ ææ æ æææ æ æ. æ æ æææ ææ æ, æ     æææ æ æ æ æ.

æ ææ ææ æ : æ æ, æææ .

æ , ææ æ æ æææ. æ ææ æ : æ ææ æ æ. æ ææ ææ , æ æ æææ æ æ, æ æ æ æ.

Æ æ æ, æ æ æ, ææ æ æ 'æ æ-æ æ. æ ææ æ æ , æ , æ ææ.

æ æ ææ æ ææ. ææ æ, ææ æææ æ , ææ æ ææ , æ ææ ææ ææ. æ . 1969 æ 1974 æ æ æ æ. æ æ. æ . 1974-1975 æ æ æ. æ ææ ææ æ æ. , æ, ææ ææ ææ-. æ æ æ æ ææ ææ æ. æ æ.

æ ææ ææ æ ææ æ æ æ æ-æ . æ , æ æ, æ ææ ææ æ. , ææ æ 'æ æ æææ - .

. æ ææ æææ ææ æ ææ æ æ ææ , . ææ æ æ æ ææ æ, ææ æ æææ.

æ ææ æ æ. æ æ æ æ-, ææ æ æ æ. æ æ æ, æ æ.

- æ. æ æ ææ ææ, æ æ æ.

ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ , . æ æ æ. æ.

ææ æ æ , , Ææ ææ , æææ ææ æææ. æ æ ææ æ, ææ ææ ææ. æ ææ -  æ.

æ æ 'æ , ææ æ ææ, æ æ æ , ææ.

æ ææ , æ æ æ, ææ   æ ææ æ , æ æ : æ ææ ,

æææ æ.

, ææ æ ææ ææ æ æ ææ , æ ææ . Æ æææ æ æ. æ æ æ æ ææ æ , æ , ææ æææ ææ æ æ æ ææ . æ æ æ æææ, æ ææ æ , æ æ . Æ ææ ææ - æ æ ææ ææ-æ æ , æææææ æææ.

æ æ, æ ææ ææ ææ, æ æææ æ æ, . æ æ.

æ ææ , æææ ææ ææ ææ æææ . Ææ, æ æ æ æ ææ , ææ, æ æ æ ææ ææ ææ.

æ ææ ææ æ. , ææ æ æ , ææ æ æ æææ '. æ æ æ æ, æ ææ. æ ææ ææ, æææ - æææ. æ ææ æ.

,

2- æ

10-æ æ

 

5 .

 

    æ 85, 86

æ- æææææ, æ- æ ææ æ æ æ . æ æ 1947-æ ææ æ æ æ- æ.

æ æ , ææ ææ æææ , æ æææ æ, ææ. ææ ææ æ , ææ æ ææ (æ æ æ æ) æ æ æ æ, ææ æ ææ æ æ, ææ - , ææ . æ æ ææ- ææ æ, æ-ææ, ææ æææ, , æ æ æææ , ææ. 1949-æ - æ æ 16-æ - æ æææ. ææ ææ . Ææ æ, æ, æ æ. ææ æ æ . .

Ææ , - æ æ ææ, , - æ æ ææ.

               3. Æ

æ æ æ. æ æ æ, æ æ æ æ æ . æ 1949-æ . æ, æ æ æ  ææ æ. æ æ æææ. æ æ æ ææ æ æ?

ææ æ æ .

æ æ æ ææ æ ææ. æ æ 7 . ææ æ ææ ææ æææ . Æ æ ææ æ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ , ææ æ æ ææ, , , , æ, æ æ æ. æ æ ææ æ.

ææ æ æ æææ æ æ: æ ææ (, - . .) æ, æ ææ æ , ææ; æææ - æ ææ. æ, æ ææ , æ. ( - . .) æ ææ æ æ æ . ææ , æ ææ æ æ . ææ : , æ æ, ææ ! æ æ æ: - æ ææ , æ æ æ ææ æ ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ - æ æ, æ æ æ , æ ææ æææ æ?..

æ æ æ, æ æ , æ æ ææ æ æ : , æææ æ, æ ææ æ ææ.

æ ææ æææ ææ æ æ æ , ; ææ - æ æ æ , ææ- ææ æ- æææ : æ æ , ææ ææ , ææ !.. - .

æ æ ææ æ - 25 -ææ ææ æ! æ ææ ææ, æ ææ æ! æ 'ææ ææ æ; æ æ æ, æ æ , æææ æ. æ æ ææ æ æææ æ - æ æ. , ææ, æ æ æ æ , ææ æææ ææ æ æ æ æ. Ææ - ææ æ æ.

- æ æ ææ æ ææ. æ æææ æ æ . ææ æ æ , æ æ æ æ. ææ , æ æ æ æ, ææ æææ ææ æ æ ææ. ææ æ æ ææ æ æ, æ æ , ææ ææ. æ æ 17-æ æ. æ æ æ æ ( æ) æ. Ææ-æ æ, æææ ææ æ æ ææ (Ææ ), æ 1953-æ æ æ , ææ æ æ, ææ æ ææ ! æ æ: Æ! æææ æææ æ æ æ! () æ æ æ ææ æ æ æææ :

 

ææ æ æ æ ææ,

ææ æ ææ.

æ ææ æææ

æ æ ææ.

 

æ ææ æ æ ææ -

æææ æ æ, æ.

ææ æ æ æææ,

æ , ææ ææ.

 

Ææ æ ææ,

 æ æ .

æ ææ æ æ, æææ,

æ ææ æ ææ.

                               ( æ ææ)

 

æ , æææ æ ææ æ. ææ ææ æææ. æ æ æ       æ . æ æ ææ æ; ææ, , æ , æ æ æ :

 

 

æ-æ . æ æ

ææ æ ' æ æ ææ.

æ æ æ,

æ æ ææ

 

æ æ æ ææ æ,

ææ æ ææ æææ, .

æ-, ææ æ æ ?

ææ æ æ æ, .

 

æ æ. æ æ æ æ. æ æ , æ . Ææ æ æ æ , æ 1953-æ æ æ æ æ æ: .

ææ æ ææ ææ æ . æææ æ ææ . æ æ - æ . æ æ æ ææ- æ : 19- . ææ ææ ææ ææ , æ ææ.

æ æ . ææ æ æ æ . Ææ - ææ æ æ æ æ æ , , æ æ æ 4 æ (æ 2 , æ, æ ) ææ.

æ æ æ ææ : , - . . ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ ææ, æ ææ æææ, ææ æ æ. Ææ æ ææææ æ æ .

æ ææ æ. æ ææ-æ æ æ, æ ææ ææ æ, ææ æ: 1954-æ æ ææ æ æ, æææ ææ æææ æ æ æ - ( æ).

4. Æ Æ Ӆ

æ æ ,

æ æ æ

. Æ ææ æ . ææ, æ æ æ æ ææ. æ æ æ æ. ææ ææ ææ , æ æ ææ æ, æ . æ æ, .

-æ, . ææ, æ ææ æ æ ææ, æ, ææ ææ, æ , ææ æ, ææ æ ææ, ææ ææ . æ æ æ: æ æ . æ , æ æ æ æ ææ ææ æ . ææ æ, 50-æ , æææ æ . æ ææ æææ ææ æ . æ ææ æ: ææ() ææ, æææ æ, æ æ, æ. æ æ , æ , æ ææ, ææ æ æ æææ.

 

æ : ææ æ ?

-Ææ, æææ æ, -

æ -æ ,

ææ !

 

æ æ æ æ,

æ ææ æ,

æ ææ ææ

 Ææ æ æ æ!

 

Ææ æ , -

æ æ!

æ ', -

æ æ!

 

Ææ æ-æ æ, æ ææ æ, æ ææ . -æ æ. æ æ , ææ . æ æ æ, ææ æ æ . , , æ æ æ æ, æ ææ æ æææ æ. æ æ :

 

æ- : ææ æ ?

-Ææ, æææ æ, -

æ , æ ,

ææ !

 

æ ææ

'æ ææ ,

æ æ æ ææ æ

ææ 'æ !

 

æ æ æ æ æ æ æ æ , æ æ , æ , ææ ææ, . ææ æ ææ, ææ , æ æ æ æ.

ææ, æ æ, æ ææ, æ 1954-æ ææ æ 11-æ æ -æ æ ææ æ ææææ ææ æææ æææ æ ææ æ.

                                                             æ .

 

6 .

Æ ÆÆÆ Æ

ææ , ææ æ æ æææ, æ, ææ æ ææ , ææ æ ææ æ æ, æ ææ æ æ, ææ. , æ æ æ æ æææ ææ æ ææ æ. Æ æ æ ææ, ææ æ æ æ, æ æ æææ , æ.

æ æ æ ææ , , æ , æ ææææ æ æ, ææ æææ . ææ: , , (), ( ), , , , , , ææ æææ. æ æ æ ææ æ æ ææ ææ, æ æ , æ , ææææ , æ æ æææ . ææ: ( ), , , , æ, ææ, ææ æææ. æ æ , æ ææ ææ ææ æ , ææ æ æ. æ æææ æ ææ æ æææ æ æ æ ææ æ æ. ææ: æ (æ ), æ (ææ), æææ (æææ), ( ), (æ) ææ æ æææ. ææ, ææ , ææ æ æ æ ææ æ æ æ æ, ææ. ææ æ ææ, æ æææ æ, æ æ, æ æ ææ ææ, æ æææ: æææ - æ ææ, æææ -ææ æ, ææ - ææ , - , æ - æ , æ - æ , - , ææ - æ , - , -, -, æ-, - . æ, ææ æ æ æ ææ æ. ææ, æ, ææ() æ ææ æææ.

æ æææ æ æ- ææ æ- ׻ æ, , ֻ, ææ æ æ, ׻, ææ ææ ƻ. ææ: ææ - ææ, - , æ - æ, æ, æ, - - -.

׻- æ- æ ææææ: æ - æ, -, æ- æ.

æ æææ ææ, ææ æ æ , æ- ææ. ææ: , ææ , æ æ, ææ ææ, ææ æææ.

, æ æ ææ æ ææ æ, . æ, æ ææ æ ææ, æ æ ææ. æ , ææ æ ææ æ ææ æ ææ ææ æ æ. ææ: -, -, -, æ ææ æ, æ ææ æ, æ ææ æ, -æ, , , , , , , , .

æ ææ æ. æ æ æ æ ææ ææ æ, ææ æ ææ ææ æ. ææ: æ, , , , , ææ, , , ( æ - æ ), , , , , , , , , , æ, , .

æ æ ææ , æ æ. æ æ æ æ (æ) ææ, æ æ æ. ææ: , , , , , , , (). æ æ ææ (æ) æ -æ æ - , , , , ææ æææ.

æ ææ - æ æ æ æ ææ æ æ æ æ ææ ææ . ææ, æ . æ æ , æ æ æ ææ æ æ: , , , , , , . æ ææ ææææ ææ æ æ.

æ ææ ææ ææ æ , æ ææ, . æ æ ææ ææ ææ ææ æ. ææ: , , , . ææ æ ææ , . æ æ æ ææ æ ææ. ææ . ææ æ æ æ: , , , , ææ æææ. ææ æ æ æ æ -æ, æ æææ æ ææ , æ ææ æ, ææ æ æ. ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ.

                                                    

 

ÆÆÆ Æ, Æ!

æ æ æ ææææ. æ æ æ. Ææ æ ææ. æ æ æ, ææ ææ æ æ æ, æ æ æ. æ æ ææ, æ æ æ ææ ææ , , ææ æ ææ æ æ æ ææ æ æ æææ æ . æ æ , æ æ æ æ ææ. ææ . ææ æ æ , æ ææ æ.

æ 1991 ææ ææ- ææ ææ æææ ææ æ æ æ æ , ææ , ææ æææ æ. æ- æææ , æ ææ æ , æ æ. æ æææ æ ææ- æ, æ æ, æ æ . æ æææ , æ æ æ, æææ . 1995 æ 2000 ææ ææ ææ æ , æ ææ ææ, ææ, ææ æ æ ææ æ æ. 2000 æ æææ æ ææ æ æ æ, , ææ, , æ æ ææ æ æ. æ æ æ æ æ. æ, ææ ææ ææ- æ ææ æ æææ æææ, æ, æ, ææ æ, ææ ææ ææ æææææ æ, æ ææææ ææ, ææ ææ æææ.

æ - æ ææ æ æ æ æææ 1248 .

æ æ æææææ æ ææ ææ ææ æææ. æææ æ æ, æ æ æ , æ æ æææ, æ, æ.

æ ææ , æ ææ - æ. 1992 ææ , ææ ææ ææ ææ æ æ æ, ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ . ææ ææ- ææ æ æ æ ææ ææ æ æ . -ææ ææ, ææ , æ.

  æ , æ æ ææ- ææ æ-æ, ææ, ææ æ. æ æ æ ææ. æ æ-æ æ, ææ æ ææ ææ ææ , æ æ, æ. æ æ ææ æ ææ æ æ, æ æ æææ . ææ æ ææ ææ æ -æ ææ ææ æ ææ. æ æ -æ æ æ æ ææ æ ææ. æ æ æ , æ æ, æ ææ ææ æ æ , æ æ æ. æ ææ æ-æ æ æææ , æ æ, æ- æ, æ æ æ, æ æ, æ ææ , æ æ, æ æ, æ, .

ææ ææ æ, ææ ææ , æ æ æ æ æ ææ ææ, , æ ææ æ ææ, æ , æ ææ.

æ æææ æ æ æ. æ æ æ: æ 123 æ æ ææ, æ æ , æ -æ. æ æææ æ æ . æ ææ æ æ, æ, æ ææ æ , æææ æ, ææ, æ, ææ æ æ æ æ æ.

ÆÆ æ,

æ

 

Æ ÆÆÆ

 

Æ

 

æ ,

æ ææ æ.

æ æ

æ ææ.

 

æ æ ,

æ ææ ææ

æ

æ æ.

 

'æ æ

æææ ,

æ ææ ,

æ .

 

æ ,

æ

æ ææ

æ æ .

 

 ÆÆ

ææ ææ ææ,

ææ ææ

æ æ

ææ .

 

ææ ',

,

-ææ æ ,

  .

 

 æ, æ, æ,

æ æ ææ.

æ æ ',

æ æ æ æ.

 

æ æ-æ æ ,

, ææ,

Ææ .

æ æ.

 

8 .

 

Æ Æ

ææ æ æ, æ ææ æ, . æ æ æ, . ææ ææ ææ, ææ. ææ æ ææ ææ , æ ææ , 60 æ.

æ . æ ææ æ æææ . æ æ æ æ , 120 ææ . Æ æ , ææ, ææ æ, ææ ææ , ææ ææ æ ææ æ .

æ æ æ, æ æ. ææ ææ æ. ææ 60 ææ, æ æ æ æ æ. æ ææ æ.

ææ æ ææ ææ, ææ , ææ æ ææ æ, ææ ææ æ, æ . 5 1. æææ , æææ -ææ , æ ææ ææ æææ ææ, ææ. æ ææ æ ææ , æ æ æ æ, æ -æ æ. ææ æ ææ.

ææ ææ æ æ æ.

 

 

ܻ

ææ 2005 æ ææ æ ææ. ææ ææ . ææ æ ææ ææ æ æ ææ. æææ ææ ææ - æ æ æ æ æ -æ.

æ æ ææ , ææ æ æ æææ, æ æ ææ ææ æ æ - 5:4. æ æ æ ææ . -æ æ ææ æ æ - ææ -æ, ææ æ . 25 æ 22,   ææ ææ 2 . ææ 105 , æ - 38. Ææ 67 ææ . Æ . ææ æ. æ æ æ æ æ. ææ 2005 ææ . æ æ, ææ æ æ æ 1994 (æ ) æ æ 1999 ææ 2002 .

æ æ æ ææ - ææ æ, æ æ æ ææ æ æææ æ, æ æ æ æ , æ.

 

 

ææ - æ Ææææ æ æææ æ, æ . æ, , ææ-, , æ , , , , æ ææ ææ ææ ææ 12 æ, 318 . æ 'æ æ æ ææ æææ. æ 8 æ -. ææ . æ ææ, æææ-, ææ æ æ ææ.

ææ æ (50 æ), (74 ), (84 ), (96 ).

ææ : (50 ), (55 ), (60 ), (74 ), (84 ) ææ (96 ).

Æ æ ææ (50 ), æ- æ (55 ), æ (60 ), (66 ), (74 ), (84 ), ææ ææ (96 ).

.